Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

Källdokument angående dragningen av landskapsgränsen

mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark

Råskillnadsdeputationens sammanträde
i Långed 14 juni 1764

Avskriften har skett så troget som möjligt, utan modernisering av stavningen. Oklarheter i läsningen markeras med frågetecken. Text inom klammer har lagts till för att förtydliga. För att namn ska vara sökbara på webben anges de även med standardiserad stavning.

Åter till förteckning över källdokument


Åhr 1764 d: 14 Junii sammanträdde uti Långeds by, fölljande Ricksens Höglofl:e Ständers Landt Råskillnads Deputations Herrar Ledamöter; neml:n:

Af Höglofl:e Riderskapet och Adeln: Capitainen Wälborne Herr Daniel Lagerbom, och Lieutenanten Wälborne Herr Carl Gustaf Toll.

Af Högwärdige Präste Ståndets: Kyrckjoherden Herr Magister Eric Widgren.

Af Lofl:e Borgare Ståndet Borgmästarne Herrar Mathias Kiörning och Nils Kröger;

Af Hederwärda Bonde Ståndet Nämndemannen Erich Andersson och Anders Ohlsson Öberg.

Efter Deputationens kallelse, den 8 i denne månad inställte sig äfwen såsom Ledamot å Prästeståndets wägnar, Probsten och Kyrckjoherden ifrån Umeå Herr Magister Nils Sund, hwilken efter aflagd Domare Eed dess Säte i Deputationen intog.

Efter föregången Protocollo justering öfwer hwad som wid Deputationen blifwit anmält den 9 hujus, Begiärte Crono Befallningsmannen Wälbetrodde Zacharias Renhorn at få Borgmästaren Herr Lars Westman såsom wittne Eedeligen afhörd til uplysning om ricktigheten af de giorde praetensionerne på Wästerbottniske sidan Landt Råskillnaden, och i synnerhet Snödan och Ängeråbron, rörande. Och som intet jäf fants bemelte herr Borgmästare i wägen ligga. Så aflade han wittneseden, och therpå berättade, at han, som nu är 72 år gammal, hwarcken i dess ungdom eller sedan annat hördt af både Wästerbottningar och Ångermanlands Inbyggare, än at Ängersiö Åhn warit hållen för Landsskillnadsmärcke emellan Wästerbottn och Wästernorrland, hwilcket, utom andre, Herr Borgmästaren hördt af dess Fader som redan 1692 och sednare åren warit Häradsfogde i Ångermanland, hwarförutan bemelte Härads Fogde för Herr Borgmästaren äfwen berättadt, at tå högst Salig i åminnelse Konung Carl den XI:te 1694 rest igenom Wästerbottn, har då warande Landshöfdingen derstädes grefwe Gustaf Duglas, som warit Hans May:t wid Ängersiö Åhn till mötes, låtit uprätta derstädes en Löf Koija, och sagt för Hans May:t at wid Ängerå Bron, wore skillnad emellan Wäster Norrland och Wästerbottn: wetande widare herr Borgmästaren af bemelte dess Faders utlåtelse, at han allderig ansedt dess Fögderie för längre sträckande än till Ängeråbron, och att han fölljacktel:n allderig giordt hwarcken Konungar eller Landshöfdingar föllje längre än till berörde Bro, hwilken, utom alla andre som berättelse therom afgifwit, Kyrckjoherden Arctaedius och dess son som äfwen warit Kyrckjoherde, tillikika [sic] med Häradsskrifwaren Grandell och Giästgifwaren Stenklyft, likaledes hållit för Landsskillnad, och sådant för Herr Borgmästaren ofta gånger berättadt.

Om Snödan hade Herr Borgmästaren elljest ingen underrättelse widare än at han hördt henne omtalas, men at på Ångerbalen skall warit nagot tekn till skillnad Lähnen emellan, wille Herr Borgmästaren påminna sig hört säijas, äfwen som han också berättade sig hördt at mihl Stollparna på hwarthera sidan om Ängerå Bron ifrån älldre tider lika som nu, warit olika, och att Herrar Landshöfdingarne i begge Lähnen låtit underhålla dem intill samma Bro på hwar sin sida. Upläst och widkiändt.

Åter till sidans början

Till Eedelige berättelsers afgifwande om LandtRåskillnads Praetensionerne för Wästerbottn, föreställte Renhorn widare fölljande wittnen neml:n Per Johansson i Håkmark, Olof Johansson i Gaddingen [= Haddingen?], Anders Ersson i Skrafwelsiön [Skravelsjö], Erick Jonsson [Erik Jonsson] i Kasamark, Erick Ersson [Erik Eriksson], Erick Östensson [Erik Östensson], Johan Ersson [Johan Eriksson] och Olof Jonsson i Stöcksiön [Stöcksjö], gamla Länsmannen Anders Finberg i Lögdeå, Olof Mårtensson i Jernäs [Järnäs], och samtel:e Hummelholms Jordägare, men som sidstnemde Byemän, hwilka tillika med Finberg af Länsman Nyberg intygades wara ricktigt tills i dag stamde, nu sig ei instäldt; Så förelades them efter giordt påstående af Renhorn, wid 10 d:r S:rmts wite hwarthera at nästa lördag eller den 16 i denne månad wid Deputationen sig infinna; hwarom Länsman Nyberg tillsades at dem kundgiöra; Äfwen som honom ock antydt blef at om Olof Mårtenssons i Järnäs inkallande till samma dag besörja, så widt dess hällsa och krafter hwilka berättas wara nog swaga, sådant tillåta.

Emot de öfrige ofwannemnde wittnen anmälte Provincial Fiscalen Daniel Hägglund, at en dehl af dem torde gräntza med sine Byeskogar intill det praetenderade LandsRået, och kunna således nytto eller skada hafwa af sådan sträckning, andre åter ock i synnerhet Erick Jonsson [Erik Jonsson] i Kasamark, skall wara i nog nära skylldskap med någon af Bönderne uti såwäl Gräsmyra [Gräsmyr] som Hössjö, hwilka 2:ne Byar på lika sätt sträcka med deras skogzgafwel emot praetensions Lineen, underställande derföre Hägglund Deputationens ompröfwande huruwida bemelte wittnen, något wittnes måhl efter Renhorns påstående härutinnan kan tillåtas, men Renhorn wille ei anse sådant Hägglunds jäfsmåhl af någon betydelse, hällst frågan här icke skall wara om Byaägor och Byaskillnader, utan endast om LandsRå, och skall för öfrigit icke heller någon sådan skylldskap merberörde wittnen och Jordagare i Gräsmyra och Högsiö emellan wara, som de förre ifrån wittnes Edens afläggande stänga kan; Häröfwer Afsades

Som Deputationen jemnlikt thess Instruction endast har at pröfwa Råskillnaden, Wästernorrlands och Wästerbottns Lähn emellan, men ingalunda skillnaden emellan sammanstötande Byar, om hwilka sednare någon twist hos Deputationen icke nu eller wid detta tillfälle blifwit anmält, eller i allt fall af Skatte Bönder annorlunda än till Deputations föreställning om åsämjande, kan an anmälas [sic]; Altså och emedan säkrare uplysning om Lähneskillnadens sträckning ei ärhållas kan, än af dem som å ömse sidor närmast boende äro, och om sådant betagas skulle, ingen uplysning therom syens kunna ärhållas, så wida af längre aflägsne Sockne och Bye inwånare icke sådan kundskap och underrättelse kan förmodas, kunnande the theraf så mycket mindre sägas hafwa anten nytta eller skada, som deras Byeskillnader, med Lähneskillnadens sträckning, Lag och Högstbemelte Instruction enligit, hwarcken hafwer någon gemenskap eller deraf determineras, och således dermedelst icke minskas eller ökas; Ty finner Deputationen wid sådan beskaffenhet ej något wara anfördt som förenemde af Renhorn åberopade wittnen ifrån wittnesmål Lähneskillnaden rörande, stänga kan; På samma grund anser ock Deputationen Hägglund berättigad, at få det af honom den 8 hujus åberopade wittnet Olof Ohlsson i Brattforss Edel:n afhörd.

Åter till sidans början

Härpå aflade ofwanbemelte Per Johansson, Olof Johansson, Anders Ersson, Erick Jonsson, Erick Ersson, Erick Östensson, Johan Ersson och Olof Jonsson wittnes Eden, och efter undfången wahrning för mened, samt at ei uti Berättelsen inblanda något som Byeskillnaden rörer, utan endast Lands-Råer och deras sträckning, intygade först och särskillt:

Per Johansson, at han, såsom född och uppwäxt i Grundsunda Sockn, hördt fleres berättelse, at Ängersiö åhn [Ängerån] alltid hållits för Landsskillnadsmärcke, och at Arnäs Socknemän af sådan grund, utan särskillt betalning och förnöyelse ei welat skiutza den till Wästerbottn destinerade Kyrckjoherbergz Spannmåhl, längre än till berörde Ängersiö å, äfwen som wittnet 1739 i Martii Månad då han flyttade till Umeå, hördt af Ängersiö Byemän, som då skiutzade den utlåtelsen, at wittnet, sedan det kommit öfwer Ängersiö åbo wore in uti Wästerbottn. Upläst och widkiändt.

Olof Johansson om 49 års ållder och födder uti Nordmalingz Sockn wittnade det han af åtskillige i berörde Sockn allderig annat hördt, än at Ängersiö åhn [Ängerån] warit hållen för skillnad Lahnen emellan; Äfwenledes har wittnet hördt af Gräsmyre [Gräsmyr] Byemän, at LandsRå skall framstuckit till en myra, Stormyran kallad, hwilken är belägen emellan Gräsmyre och Hössiö, och så widare till Pengsiön [Pengsjön]: Och hwad Snödan [Snöan] angår har wittnet ei annat wetat än at then hördt till Nordmaling. Under Tjenste tiden i Gräsmyre har wittnet elljest sedt, på en Swedje Widbo [Vibo] kallad nordost om Byn, teken efter en hustomt, om hwilken dess hussbonde berättadt, att en domare ifrån Umeå nyttjadt den samma till Fäbodeställe, under den tiden som Byarne Hönsiö, Gräsmyra och Mullsiö legat under Umeå, hwilket husbonden berättadt wara händt för lång tid tillbaka. Om Ångerbalen hade wittnet elljest ingen kundskap annan, än at han i Nordmaling hördt den samma nämnas för något Rå, wetande dock icke om det warit Lands Rå eller ByeRå. Upläst.

Anders Ersson född i Hummelholm Nordmalingz Sockn om 43 års ållder, wittnade, att han under dess ständiga wistande i berörde Sockn, lika med de öfrige Socknemännen, ei bygdt Landswägen längre än til Ängerå Bron [Ängeråbron], som tå warit hållen för Landsskillnad. På frågan om wittnet hördt, at någon uti Nordmalingz Sockn bestridt det Ängersiö åhn warit och är Landsskillnad? Swarades at wittnet sådant allderig hördt; Äfwen som han om Ängerå bahlen, GrafwaBerget och Klocksten ingen underrättelse ägde, men at Gräsmyre, Hönsiö och Mullsiö legat under Wästerbottn, wet wittnet af berättelser.

Åter till sidans början

Erick Jonsson [Erik Jonsson] född i Gräsmyre [Gräsmyr], 54 år gammal, sade sig ei annat hördt af Nordmalingz Boerne, än at halfwa Ängerå Bron [Ängeråbron] hördt till Wästerbottn, och den andra hälften till Ångermanland, dit Nordmalingz Socknemän äfwen alltid underhållit wägabyggnaden, och at berörde Bro således warit Lands Rå; Elljest har wittnet af dess Fader hördt, at Hönsiö, Gräsmyre och Mullsiö längre tillbaka skall legat under Umeå, och at Lähneskillnaden den tiden, efter härmelse skall gådt ifrån Ängeråhn till Wåhrslistufwen, och så therifrån til Snickarsten, belägen på Kyrckjowägen emellan Gräsmyre och Torrböhle.

Om Ångerbalen äger wittnet ingen underrättelse annan, än at han blott hördt den samma nämnas, men Wåhrsliden [sic båda källor] och Snickare sten [Snickarsten] tilltror sig wittnet kunna utwisa. Upläst.

Erich Ersson [Erik Ersson] 50 år gammal född i Nätra Sockn berättade, det han både af dess Stiuffader om 80 års ållder, som ock af flere andre redan då han war 15 år gammal och flyttade till Wästerbottn hördt säijas, at Ängeråhn [Ängerån] alltid hållits för Landsskillnad, och at af samma grund Nordmalingz Boerne dit alltid underhållit WägaByggnaden. Snödan wet wittnet icke af och äger icke heller någon tillförlåtelig underrättelse om Ångerbalen, men Klocksten wid Sjökanten, har wittnet som bodt i Hörne Umeå Sockn i 15 års tid, hördt nämnas, dock icke för något LandsRå. Upläst.

Erich Östensson [Erik Östensson] om 59 års ållder, och hwilken är född i Röbeck [Röbäck] Umeå Sockn, samt bodt i Hörne i 17 år, sade sig ständigt ej annat hördt än at Ängerån warit hållen för LandtRåskillnad, och at Ängersiö och Bäcks Byemän haft uti samma å en Såg inrättad, hwarest de upsågadt det Timmer, som the å hwartheras sida om åhn huggit; skolande ock wittnet wäl hördt att Norrby Boerne welat hålla Klock eller Hwitsten [Klocksten/Vitsten] för LandsRå, men Hörne Jordägare, hafwa ei welat ärkiänna samma Sten, hwarcken för Lands eller Bye Rå. Upläst och widkiändt.

Johan Erssons wittnesmåhl war at han född i Nordmaling om 35 års ållder, af dess Moder, som för 40 år tillbaka tjent i Norrbyn, berörde Sockn, hördt berättas, det Bäckswadet hörde Umeå till, och af Norrbys Byemän den tiden ei finge draga not derstädes, men Ängersiö åhn [Ängerån] har wittnets berörde Moder, tillika med många andra berättat wara LandsRå, och at den i långliga tider derföre hållits; På Ångerbalen skall elljest wara ett märcke, som wittnet hördt hållas för LandsRå. Upläst och widkiändt.

Åter till sidans början

Efter middagen.

S.D. Uppå anmodan af Befallningzman Renhorn, förekom åter Herr Borgmästaren Westman, och tillade dess före middagen afgifne wittnesmåhl, fölljande neml:n:

At afl:e Probstarne Swanberg och Dahlin tillika med Cappellanen Finerius och Länsman Trast, alle i Ångermanland en tid boende, redan 1703 och 1704 eller 1705 ansedt och hållit, wid tillfälle, Ängerån för Lähneskillnad.

Härefter föreställte Provincial Fiscalen Hägglund, fölljande wittnen, Erich Samuelson [Erik Samuelsson] på Kyrckjowallen, Johan Ersson i Armsiö [Armsjö], Erich Ersson [Erik Ersson] i Hörnsiö [Hörnsjö], Erich Ersson [Erik Ersson] i Orrböle, Jon Ifwarsson [Johan Ivarsson] i Håknäs, Östen Ifwarsson [Östen Ivarsson] i Öre, Erich Ersson [Erik Ersson] i Lefwar [Levar], Per Andersson i Hummelholm, Erich Andersson [Erik Andersson] i Långed, Båtsman Lars Siöman [Lars Sjöman], Jon Persson [Johan Persson], Per Ohlsson [Per Olsson] och Mickel Ersson [Mikael Ersson] i Ängersiö [Ängersjö], Begiärande Hägglund at få alla desse, och efter Deputationens före middagen afsagde Utslag äfwen Ohlsson [Olsson] i Brattforss [Brattfors], Edeligen afhörde, till bestyrckande af Wästernorrländska praetensionerne emot Wästerbottns Lähn; men Befallningzman Renhorn wille af den grund jäfwa berörde wittnen i synnerhet Armsiö och Ängersiö Byemän, dels at de stöta med deras Bya Rågång intill praetensions puncterne, dels och at andre af dem kunna hafwa enahanda och samma skillnads märcken emellan Byerne, som de hwilka emellan Lähnen åberopas: I begge desse fallen wille Renhorn ansee bemelte wittnen för jäfacktige, eller åtminstone för sådane, som någon båtnad eller skada af Lähnesträckningen förbi deras ägor torde willja sig förmoda, bestridande således deras Edgång, och underställte Deputationens ompröfwande om de till äfwentyrs förut uti förenemnde omständigheter icke höras böra.

Hägglund åter trodde sig äga lika skiäl at få desse wittnen, så länge frågan endast är om Lähneskillnad, på Ed afhörde, som Renhorn före middagen samma förmåhn niutit. Detta öfwerwägades och alldenstund Renhorn uti ett alldeles lika måhl före middagen fådt Deputationens tillstånd, till wittnens afhörande, på sådane skiähl som utslaget deröfwer innehåller; Fördenskull pröfwar Deputationen af samma grund rättwist, at ock Hägglunds åberopade wittnen, så framt de icke på något sätt är wahnfrägdade, Edeligen höras må, uti allt hwad Lähneskillnaden rörer, och then, men ey Byeskillnader, i någon måtto röra kan.

Till förwarande af Wästerbottns rätt begiärte Renhorn af Deputationen underrättelse, huruwida missnöije öfwer sådant Utslag äger rum, eller ej, samt i förra händelsen inom hwad tid Beswär skola anföras.

Enahanda underrättelse söckte äfwen Hägglund, i afseende på detuti lika sak före middagen afsagde Utslag; hwilket på begiäran i Protocollet antecknades.

Åter till sidans början

Härpå aflade förenemde wittnen wittnes Eed, och sedan dem giordts tjenlig föreställning om Edens wicht, samt att Deputationen ei äskar af dem uti wittnesmålen annan uplysning än then the med godt samwete kunna meddela, om Lähneskillnaden Wästerbottn och Wästernorrland emellan, och at således här icke är frågan om Byeskillnaden och deras sträckning, så berättade hwar för sig Enskillt, först

Erich Samuelson [Erik Samuelsson], som innehafwer 67 års ållder, at han hördt af dess Förfäder, under dess långa wistande i Öhrträsket [Örträsk] Umeå Lappmarck, att Wästerbottns, Ångermanlands och Lappmarckens Råskillnader, sammanstöt på Hwitberget [Vitberget], i söder ifrån Örträsk By belägit, och at samma Hwitberg således warit hållit för skillnad Wästerbottn och Wästernorrland emellan; Äfwenledes har wittnet, som härmelse af Nordmalingz Sockns Inbyggare hördt, att Hwit eller Klocksten [Vitsten/Klocksten] i Nordmaling i fordna tider warit LandsRå, skolande wittnets Fader, som detta berättadt wara Barnfödd i Falun, fast han sedermera här i Orterne sig uppehållit: Samma berättelse om Råskillnaden har wittnet äfwen hördt af flere och theribland en Lapp wid namn Mats Mattsson, som haft dess Skatteland åfwanföre Hwitberget, hwilken sagt at han allderig fått gå längre än till Hwitberget, efter LandsRået derstädes mött. Upläst.

Johan Ersson 56 år gammal och född i Lappmarcken berättade sig hafwa hördt af dess Fader at LandsRå i fordna tider strukit fram öfwer Norrberget och så widare till Hwitberget [Vitberget], skolande ock wittnet hördt berättas at något warit lagdt på Norrberget. Fast wittnet sielf ei sedt annat än en stor Sten något i östern af Berget, som syntes wara af follck upbruten utur jorden, och omskolad med någre små hällor, och som wittnet af flere andre äfwen hördt detta berättas. Upläst.

Lars Ersson i Hörnsiö [Hörnsjö] infödd i Nordmalingz Sockn om 58 års ållder, har hördt af Johan Ohlsson i Hörnsiö 76 år gammal, och dess Fader Erich Kjälsson 73 år, att LandsRået i fordna tider gådt åt Siömyrberget [Sjömyrberget] emellan Hörnsiö och Pengsiö belägit, och så derifrån upföre Biörnbäcken [Björnbäcken] widare till Röttjern [Röttjärn], och så till Rislandsträsket. Upläst.

Erich Ersson [Erik Ersson] i Orrböhle [Orrböle] 70 år gammal, sade sig i ungdomen af dess Fader, och Lappen Mats Matsson hördt berättas, at Rå emellan Lappmarcken och Umeå Sockn sträckt ifrån Junkar Afwan i wästra Umeå äfwen öfwer Sandsiön och Mullberget til Hwitberget [Vitberget], hafwande wittnet elljest ej annat wetat än att Hwitberget warit LandsRå, så wida Crono Allmenningen deer tagit emot, men någon alldeles tillförlåtelig berättelse härom kan wittnet ei afgifwa. Upläst.

Åter till sidans början

Jon Ifwarsson [Johan Ivarsson] i Håknäs 46 år gammal wittnade, at när en Landtmätare ifrån Wästernorrland för 18 eller 20 år sedan förrättadt ismätningen öfwer skiärgården, har han begynt wid Hwit eller Klocksten [Vitsten/Klocksten], hwilken wittnet ei annat hördt än at han warit LandsRå, och så derifrån söderut. På tillfrågan hwilken gifwit Landtmätaren anwisning på berörde Sten? Swarade wittnet at Norrby Byemän förmodel:n det giordt, så framt Landtmätaren sielf ei hade någon underrättelse therom. Upl:t.

Östen Ifwarsson [Östen Ivarsson] af 60 års ållder hade enahanda berättelse med näst föregående wittne, och kunde på efterfrågan ej weta eller minnas, om han af någon ifrån Wästerbottn hördt den berättelsen att Klock eller Hwitsten [Klocksten/Vitsten] warit Landsrå. Upläst.

Erich Persson [Erik Persson] 56 år gammal intygade sig hafwa hördt af Norrbys, Hörne och Bäckens Byemän, samt månge andre, att Klock eller Hwitsten [Klocksten/Vitsten] warit LandsRå, och at Lähneskillnads Lineen gådt derifrån litet norr om Ängerå Bron. Upl:t.

Per Andersson om 64 års ållder berättade att under dess Tjenstetid i Gräsmyre, fant han på Trollberget en Stenring med en steen mitt uti ringen, hwilken dess Husbonde sagdt för honom wara LandsRået. Upl:t.

Erich Andersson [Erik Andersson] 67 år gammal, har hördt af gamla män, att Trollberget i fordna tider warit hållit för LandsRå hwilket under dess Tjenstetid i Gräsmyre, af en gammal Tolfman, som warit 100:de år, då han dödde, äfwen blifwit wittnet berättadt; Men Pengsiön [Pengsjön] wet wittnet ej wara Lands utan Byeskillnads märcke. Upläst.

Siöman [Sjöman] 46 år gamal intygade, at när Olof Tobiesson [Olof Tobiasson] och Jon Larsson [Johan Larsson] i Gräsmyre [Gräsmyr] sins emellan wid tillfälle talat om LandsRå, hafwa de nämnt Hössjöhollmen, wetande dock wittnet icke hwarest samma hollme är belägen, och icke eller, på Hägglunds frågan, om bemelte 2:ne män nämndt Hössiö klubben eller Hössiö hollmen. Upläst.

Åter till sidans början

Jon Persson [Johan Persson] 54 år gammal sade sig hördt af dess Fader och flere, at LandsRået gådt ifrån gamla Fierdingzstollpen [gamla fjärdingsstolpen], wid pass 1/3 dels fierdingzwäg norrom Ängerå Bron til RäfwelkläppsRå [Ravelkläppen], och så widare å Sqwalpsiöhällan [Skvalpsjöhällan], äfwensom wittnet ock hördt Klock eller Hwitsten [Klocksten/Vitsten] nämnas för LandsRå, och har wittnet, som för flere år sedan fölgdt en Wästernorrlands Landtmätare wid förrättad ismätning öfwer Skiärgården, sedt at bemelte Landtmätare, på hwars tillstyrkande wet wittnet icke, giordt början med mätningen wid berörde Sten söderut. Upläst.

Mickel Ersson [Mikael Ersson], emot 60 år gammal, berättade sig af samma man som Jon Persson hördt alldeles enahanda berättelse, som föregående wittne Jon Persson. Upläst.

Per Ohlsson [Per Olsson] 22 ½ år gammal, har hördt af dess Fader, at LandsRået skall gådt i fordna tider till en gammal Fierdingzstollpe, norrom Ängerå Bron. Upläst och widkiändt.

På särskillt aflagd wittnes Eed, intygade Olof Ohlsson [Olof Olsson] i Brattforss 82 år gammal at såwäl dess Fader i hela sin lifstid, berättadt, som ock wittnet under dess lefnad ofta gånger hördt, at Klock eller Hwitsten [Klocksten/Vitsten] och Sqwalpsiön [Skvalpsjön] begge för LandsRå warit at anse, men sedan en Ensidig Syn ifrån Wästerbottn efter wittnets egne ords lydelse, emellan Ängersiö, Hörne och Bäckens Jordägare blifwit hållen för någon tid tillbaka, och någon dehl af ägorne therefter Ängersiö fråndömdes, så har sträckningen sedan gådt ifrån Sqwalpsiön til Flaskwiken [Flaskviken] i Ängersiö noret [Ängersjönoret], och så utföre till älfwen, skolande Flaskwiken fådt dess namn deraf, at Wästerbottns Byemän wid Synen wid berörde Wik, tömt sine Flaskor.

Ifrån den tiden är ock Ängersiö Bron [Ängersjöbron] hållen för LandsRå, hwilket wittnet för flere Höga Herrar ofta gånger skall berättadt, äfwen som ifrån berörde tid Horne Boerne allenast underhållit halfwa Bron. Men gamlaste Rå håller wittnet före wara ifrån Hwit Sten [Vitsten] till Sqwalpsiön [Skvalpsjön]. Och ärhindrade sig i öfrigit wittnet at han jemte andre i Nordmalingz Sockn wid högst Salig i Åminnelse Konung Carl den XI:tes resa igenom Ångermanland åt Wästerbottn, skiutzat till Fierdingz Stållpen norrom Ängerå Bron, men wid Hans May:ts återresa, hafwa berörde Socknemän wid sielfwa berörde Bro emottagit Skiutzen.

Deputationen åtskilldes, och skier åter sammanträde i Mårgon kl:n 10 före middagen.

Åter till sidans början

Åter till förteckning över källdokument


Texten är en avskrift från akt X35 i Lantmäteriets arkiv i Gävle. Den är i sin tur en odaterad avskrift av originalet, som återfinns i Riksarkivet, Frihetstidens utskottshandlingar, R3367 (gammalt nr 80a), blad 120–325. Avskriften i Gävle har kontrollerats mot det mycket mer svårlästa originalet i Riksarkivet och befunnits vara mycket trogen. Läs mer i boken Landskapsgränsen mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark (Thalassa förlag 2007).

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se