Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

 

Gränsläggning mellan Hummelholm och Hörnsjö respektive Gräsmyr 1799

Avskriften har skett så troget som möjligt, utan modernisering av stavningen. Oklarheter i läsningen markeras med frågetecken. Text inom klammer har lagts till för att förtydliga. 

Åter till förteckning över historiska dokument


Protocoll till Hummelholm och Hörnsjö med Gräsmyrans Byar

År 1799 den 2:de September instälte sig underteknad vice Landtmätare uti Hummelholms By Nordmalings Sochn och Härad samt Västernorrlands HöfdingeDöme och Norra Ångermanland, efter tillförene Lagligen utgifwen och Kundgiord Termin, enligit Kongl. Maij:ts Respective Befallningshafwandes afgifne Förordnande af den 24:de April 1794, at upgå Råskildnaden i Skog och Mark Hummelholms och Hörnsjö Byar emellan. Närwarande till biträde wid detta gjöromål instälte sig efter kallelse Ordinarie Nämndemannen Anders Pärsson i Torrböhle [Torrböle] och vice Nämndemannen Anders Jansson derstädes.

S:D: Sedan man wid FansdahlsBärget [Fölesmyråsen] war samlad, icke allenast Ämbetsmännen och Hummelholms Jordägare utan och angräntsande Byars Åboer, så blef uti allas när och öfwerwaro på detta ställe ofwan åberopade höga Förordnande för dem upläsit, hwaremot ingen hade at påminna, utan blef delägarnes Namn som följer derpå upteknad, neml: ifrån Hummelholms By, Johan Ersson, Olof Ersson, Erik Ersson yngre, Natanael Högström, Johan Jakobsson, Pär Jonsson, Jan Jansson, Erik Jansson, Lars Matsson, Natanael Andersson, Olof Jansson och Erik Ersson Nyberg eller den äldre. Hörnsjö Jordägare Olof Olofsson, Erik Abramsson, Lars Jacobsson, Olof Ersson, Mats Pärsson, Jon Jonsson, Jan Jonsson, Jan Ersson, Jon Ersson äldre, Jon Ersson yngre, Tobias Larsson och Mickel Mickelsson. Gräsmyrans [Gräsmyrs] Jordägare Swän Jansson, Pär Olofsson, Tobias Ersson, Jan Olofsson, Eric Tobiesson, Tobias Jonsson, Jon Ersson, Olof Simonsson, Johan Jonsson, Erik Jonsson, Eric Jacobsson, Jon Simonsson, Olof Ersson och Jacob Ersson.

Härefter berättade samtelige det Rörgången allaredan av dem sjelfve war upqwistad och uthuggen efter Herrar Ingenieurernes Fjällström och Sundströms Lineer, och således derwid icke någodt at wärkställa, utan bespärade Hummelholms Byemän det underteknad måtte enligit 1784 års Kongl. Landtmäterie Förordning, Lagligen Rörlägga denne af dem utqwistade och af förra åberopade Herrar Ingenieurerne upgångne och Lofl: Afvittrings Rätten år 1778 uti September månad fastdömde Råskildnaden dem emellan. Vid någon öfwerläggning derom woro så wäl Hörnsjö Byemän som Gräsmyran här om ense; Ämbetsmännen kunde således icke annat än sådant bewilja, hwarefter börjades med arbetet, och fortfors på följande sätt neml:

Åter till sidans början

På den uptagne puncten FansdahlsBerget [Fölesmyråsen] hwarest Hummelholms, Hörnsjö och Gräsmyrans Byar stöta tillsammans med sine skogar på det sättet at Gräsmyran der stadnar med sin skog, men Hummelholm och Hörnsjö Byar följas widare åt med sitt skogs område, så nedlades på detta ställe ett Röse, hwilket bestod av 4:vo alnars Diameter och 1½ alns högd, Jertestenen 2 alnar hög ½ aln bred nedtill och tjock nedtill 3/8 aln samt 3/8 aln bred och ¼ aln tjock uptill.

Stenen i samma Rösa som wisade sträckningen emellan Hummelholm och Gräsmyran bestod af 1 3/8 alns högd 9/16:dels alns bredd nedtill och uptill bred ½ aln samt tjock nedtill 5/16:dels aln och upptill ¼:dels aln.

Stenen som wisade sträckningen emellan Gräsmyran och Hörnsjö bestod af 1 1/8:dels högd bredd uptill och nedtill ½ aln samt 3/8 aln tiock upåt och ¼:dels aln nedtill.

Stenen som wisade stafleden emellan Hummelholm och Hörnsjö är hög 1 5/16 aln bred up och ned ½ aln och tjock ¼ aln mittpå men tun åt båda sidor.

Ifrån detta Röse 28 alnar lades en utliggare som wisade än ytterligare sträckningen emellan Hummelholm och Gräsmyran till ett märke SlåttesTjerns berget [Tjärnberget] kallad, och bestod denne nedlagde wisares jertesten af 1 5/8 alns högd, bred ¾ aln och tjock ¼:dels aln.

Ifrån samma Röse äfwen så en utliggare nedlades 47 alnar derifrån, som wisade stafleden ifrån förenemnde Röse till Slättjernsmärket, emellan Gräsmyran och Hörnsjö, och bestod jertestenen eller den stora som wisningen skulle utgjöra af 1 1/8:dels högd bred nedtill 1 1/8 aln tunnare upåt, och tjock ¼:dels aln.

Äfwen så ifrån detta Röse som bestod af fyra stenars visning lades och en utliggare 34:de alnar derifrån hwars hjertesten eller den wisande bestod af 1 1/8 alns högd, bred mittpå 5/8 aln dock trekantig och tjock ¼ aln och wisade stafleden emellan Hummelholm och Hörnsjö ifrån detta ställe till Klåfstenen.

Ifrån förenemnde Fandahlsberg, eller den nu nedlagde stenen eller Röset 2 762 ¼:dels alnar till Klåfstenen belägen på en slätt plan bewäxt med Björk och smärre Granskog wid Byvägen emellan Hummelholm och Hörnsjö.

Denna Klåfsten, som war jordfast, bestod af följande form och skapnad neml:n twärt öfwer Rågången som är längden på stenen är 4 ¼:dels aln, bredden längs Rågången 2 alnar, samt rundtomkring stenen wid jordbrynet är 11 alnar och hög på midden 1 5/16:dels aln, på norra och Södra ändorne hög 1 ¼ aln samt flat uptill och remnad uti twänne stycken tvärt öfwer, så at det Norra stycket war litet större än det Södra och sjelfwa remnan eller Klyfningen wisade efter Rörgången i det närmaste.

Åter till sidans början

31 alnar ifrån denna sten till den förut nämnde eller så kallade Fansdahlsberget lades en utliggare som wisade sträkningen tillbaka, och bestod denna wisares jertesten af 1 1/16 alns högd på wassaste spetsen, bred ½ aln och 5/16 aln tjock mitt på och tunn uptill.

Äfwenså ifrån denne hufwudsten som är jordfast och kallas Klåfsten [Klovsten], befants äfwen en Jordfast sten wästerut i Lineen 56 alnar ifrån hufwudstenen, och hwars omkrets war wid jorden 9 ¾:dels alnar högden på öfwra sidan ifrån jordbrynet är ½ aln, på wästra sidan 1 aln hög, flat uppå med en jemn sluttning åt östern (?), hwar uti på wästra Kanten och högsta spetsen af stenen jemte Norra ändan högs ett streck längs lineen, hwars wisning då stäldes efter den upqwistade Lineen till Grafwabergs pålan, som war den näst påföljande puncten eller märket emellan Hummelholm och Hörnsjö Byar, samt der tillstöta äfwen Krono Allmänningen.

Sedermera war icke widare at ärindra utan trädde ämbetsmännen med jordägarne å ömse sidor till samman dagen derpå följande då detta föregående uprättade Protocoll och Rörläggnings Beskrifning för de närwarande blef upläsit, samt underrättelse bifogad, samt tider och sättet med stadfästelsen öfwer den wärkstälde Rörläggningen.

Hummelholm den 3:die September 1799

På Ämbetes Wägnar

Lars Hertzberg

Åter till sidans början

Åter till förteckning över historiska dokument


Texten är avskriven från ett dokument med registerbeteckning N25 som återfinns på Lantmäteriets webbplats, Historiska kartor. Läs mer om gränsmärkena i boken Landskapsgränsen mellan Ångermanland, Västerbotten och Åsele lappmark (Thalassa förlag 2007).

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se