Hem Natur Textjobb Kultur Trycksaker Thalassa Publicerat

 

Vägar och postgång inom Lappmarken

Kanslirådet Johan Elers samlade på 1790-talet ihop material till en berättelse om vägarna i Sverige. Han skickade ut frågelistor till landets landshövdingar och biskopar och bad dem anmoda sina underordnade, kronofogdar och präster, att besvara frågorna. Dessutom excerperade han ur litteraturen. Elers sammanställde uppgifterna länsvis men hann aldrig bearbeta materialet. Delar av det har i senare tid utgivits i bokform.

Elers anteckningar om Västerbotten och Lappmarken har hittills varit opublicerat. Det som handlar om Västerbotten består dock nästan enbart av utdrag ur tidigare utgivna böcker. Avsnittet "Vägar och postgång i Lappmarken" är intressantare och återges därför här i sin helhet.

Avskriften har skett så troget som möjligt, utan modernisering av stavningen. Oklarheter i läsningen markeras med frågetecken. Text inom klammer har lagts till för att förtydliga.

I dokumentet finns följande avsnitt:

Åter till förteckning över historiska dokument


Postgång

Ingen ordentelig inrättning är ännu vidtagen, eller inom Lappmarken gjord till brefs fortskaffande, utan pläga Städernas handlande, då de fara till marknaderne, jämte andre resande, dem medtaga, för att aflämnas å bestämde ställen, hvilcket postföringssätt medför flere olägenheter, äfvensom osäkerhet.

Domkapittlens Bref till Prästerskapet fortsätter åter genom allmogen af någon uti hvarje By, dertill antagen och utsedd, som för detta besvär njuter, under den till det hafver, befrielse från deltagande uti Prästegårdsbyggnad, hvilcket särdeles inom Finska Lappmarcken skall vara brukeligit. Jämte Consistoriets bref medfölja merendels då äfven privata bref emot någon lindrig öfverenskommen betalning med Brefbäraren, eller ock af dess benägenhet och välvilja.

Att inom Lappmarcken inrätta postgång lärer blifva svårt, om icke nästan omögeligit, i avseende därtill, att Landet är så glest bebodt, på många ställen ifrån 8 till 12 mils längd.

Åter till sidans början

Wägar

Inga sådana allmenna farbara vägar, som uti Rikets öfrige Landsorter inrättade äro, träffas inom lappmarcken, utan endast någre få smala och dålige gångstigar, kyrckorne och de uptagne Grufvorne emellan, hvilcka såsom egenteligen löpande öfver Berg, Måssar och Kjärr, icke annorlunda, än ridande och gående kunna nyttjas; Communicationen befordras derför i Landet mäst, när bar mark är, med Båt, Sjöar och Strömmar utför, hvilcken färd kallas Ström eller Båtfart och wärckställes med därtill på egit sätt inrättade farkoster, trebördings Båtar kallade, byggde på Klinck, med tre Bol, eller bräder i högden och skarpt upskutit Bröst, brede två alnar midt på, men wid främsta Rodden något bredare, äfvensom midt på och längs, ifrån 5 till 6 1/8 alnar, bärande minst 6 Skeppund.

Uti strida Strömen ros och stakas desse  Båtar ömsevis fram, såväl med För- som Bakstammen, hvilcken ock är spetsigt bygd och sammanfogad, af dertill inöfvade personer, eller Styrmän, som derföre tillgodo njuta särskillde förmåner, äfvensom för del, att de uti denne konst andre undervisa och inöfva /A/.

[Not nederst på sidan] /A/ Om Båtfärder i Kemi Elf − Se Vegelii afhandling Åbo 1755. Om Norländska Båtfarter Pat: Säll: Handl: för år 1719 pag 37. Götheborgs allehanda år 1782 N:o 78.

Lapparne beräkna alltid den wäg de till rygga lägga efter miltal, men en Lappsk mil utgjör endast en half vanlig Svensk mil.

Ifrån Jämtelands Lappmarcks trackter äger till Norje flere wägar, såsom:

1:o En wid Skebrofjället, emellan Fynnisdalen och Muggtorpet.

2:o En öfver Norgårn och Vigelen åt Furagen [?].

3:o En vid Kuleröset [?] åt Rörån.

4:o En öfver Skarfdörsfjället åt Tydalen och Trondjem, med hvilcken en från Herjeådalen kommande wäg sammanlöper. Skall nu mera wara förbuden att färdas.

5:o En vid Sjöen Södra Enbogen, emellan Handöl och Tydalen, Norr om Sylfjällen, å hvilcken väg Svenska armén led mycken förlust af köld och djup snö, då densamma öfvertågade den i Januarii 1719, i anseende där till, att sedan Vägvisaren blifvit förlorad, man tagit miste om wägens krökningar öfver de befintelige wattudragen.

6:o En öfver Skurdagen fjället till Vårdalen och Möråker.

Åter till sidans början

7:o En vid Storsjö Landet öfver Rikslinien vid Dofve Gränsse Tull, förbi fjällstugarne, Hällkjärnsstugan, Medstugan och Skalstugan, åt gärden Sahl [?] inom Norrige och widare. − Denne wäg är Jämtarnas allmennast nyttjade handelsväg åt Norje, hvarå en myckenhet Kafvelbroar öfver Myror och Kjärr finnes, som föregifves hafva blifvit ditlagde år 1718, då Svenska armén tågade åt Norge.

Med flere, hvilcka dock alle blott ridandes, men icke åkandes kunna färdas. /B/.

[Not längst ned på sidan] /B/ Se A. Ehrenmalms resa genom Åsele Lappmark pag. 72 et seqvent. Hylphers Beskrifning om Åsele åag. 15−199−327−. Hylphers Beskrifning öfver Jämtteland pag. 132−152−.

Ifrån Luleå Stad till Lappmarcken löper vägen ett stycke utmed Luleå Elf, som kan köras till Byarne, Sunderbyen, Sevstbyen, Heden, Bredåker, Svarthlå, Härads Byen och Storsands Byen 11 mil. Uti hvarje af desse Byar är Skjutsombyte, sedermera derifrån kommer man icke fort [vidare], utan att ömsom rida och ömsom fara på båt till Wollerims nybygge och vidare till Jockmocks Kyrrka, utgörande 6 mil, derifrån vidare än dels gångväg, dels Båtfart till Qvickjokk, ungefärligen 13 mil och ytterligare derifrån till Norge /C/.

[Not längst ned på sidan] /C/ Se Hylphers Beskrifning öfver Vesterbottn pag. 147−160.

Ifrån Piteå Stad till Lappmarcken färdas man förbi Piteå Sockne kyrka på dels rid, dels gångwäg och Båt till Arfvidsjauer och Arjeploug, nemligen från Piteå kyrka ½ mil båtfart öfver Svensbyfjärden, ridväg går annars på västra sidan om fjärden till Kalamarcks By 1½ mil, derifrån gångväg till Byskeå 2½ mil, vidare förbi Långträsk Byen till Gråträsk Byen 5½ mil, derifrån till Arfvidsjauer 4 mil, vidare der ifrån Båtfart. /D/.

[Not längst ned på sidan] /D/ Se Hylphers Beskrifning öfver Westerbottn pag. 139.

Ifrån Torneå Stad till Lappmarcken färdas med Båt Torneå Elf uppföre, förbi flere skjutsombyten uti Öfre och Neder Torneå Socknar till Kengis Bruk, der ifrån till Paijala By och Gjästgifvaregård N.V. åt Juckas Järfvi och N.O. på Kolari och Muonio Ellfvarne åt Enonteckis. /E/

[Not längst ned på sidan] /E/ Se Hylphers Beskrif. om Vesterbottn pag. 202−273−318.

Ifrån Umeå förbi Degerfors Capell åt Lycksele. Ytterst uti Degerfors Capell församling, som angräntsar till Lappmarcken, uppehåller Sig Lappar, hvilcka till sin utkomst betjena Capellboerne med Vallgång m.m Desse Lappar har Ryske kammarherren Grefve G. Rumartroff???, under en resa norr om från Sverige till Ryssland besökt den 11 Februarii 1780, för att gjöra sig underrättad om dess Boningar och förande lefnadssätt. /F/.

[Not längst ned på sidan] /F/. Se Hylphers Beskrif. om Västerbottn. pag 30−40−

Åter till sidans början

Gjästgifverier

Till Resandes beqvämlighet äro äfven Gjästgifverier i Lappmarcken inrättade, särdeles uti den Södra Lappmarcken, hvilcka skola vara frie från Skatts erläggande.

Å de ställen där inga Gjästgifverier finnes inrättade, herbergeras ankommande Resande uti Tings och Fogde husen, eller hos Prästerskapet och allmogen.

Emot plundring och våldgjästning af Ryske undersåter och öfverlöpare, har Lapp allmogen, särdeles uti Kusamo Lappmarck, hos Kongl. Maj:st. i underdånighet sökt blifva fredade, hvarå Kongl. Maj:st. till nådigt svar lämnat, uti Resolution på allmogens Besvär af den 17 augusti 1762 § 6, sig skola sådane anstallter foga, det allmogen blefve skyddad.

Ibland Gjästgifverierne inom Södra Lappmarcken får anmärkas, att Åsele Gjästgifveri, nära kyrckan beläget, har sig underlagdt, till lättnad uti Gjästgifveri hållningen, trenne hemmans delar uti Ångermanland, om 1/3-dels mantal hvardera, med hela dess jordeboks och mantals ränta. Detta Gjästgifveri har innhafts af Encke Pastorskan Rockstadia [sannolikt Magdalena Rockstadia] till en tid, enligt Kongl. Resolut. den 19 September 1720, i afseende därtill att förre innehafvaren deraf Kronofogden uti Ångermanland berättadts försummat uppfyllandet af de honom, såsom Gjästgifvare, åliggande skyldigheter, men som vid hållen undersökning om förhållandet därmed, berättelsen befunnits hafva warit ogrundad återställdes besittningen af Gjästgifveriet Kronofogden Vestman, till följe af Kongl. Maj:sts Bref den 13 October 1724. Sedermera har den 27 October 1740 fråga varit om Gjästgifveriets förvandlande till Schola Bord, om utgången hvaraf underrättelse saknas.

Åter till sidans början

Skjutsningen

Alla till Lappmarken ankommande Resande är Lappallmogen skyldig att skjutsa och wägföra, samt swara för deras riktiga fram komst, enligt Kongl. Brefvet till Landshöfdingen uti Vesterbottn af den 30 November 1743.

Därutinnan stadgas, att om Lappman, som åtager sig att föra resande och för dem wara vägvisare, af ondska och arghet, eller illvilja, öfvergifver, eller bortrymmer från den resande, skall han straffas med 30 par spö, tre slag af paret, eller ock mindre, deräst hans kropps styrcka ett sådant hårdt straff icke kunde uthärda, änskjönt derigenom ingen skada skedt, men omkommer åter den resande, genom vägförande Lappmans förvållande, straffas han till lifvet.

Utan betalning är lappallmogen skyldig at skjutsa Präster, som resa i Embets ärender, Domaren, Fogden och Landtmätaren en gång om Vinttern och en gång om Sommaren, ifrån första Nybygget inom Lappmarks gräntsen till förrättnings stället och derifrån tillbakars, men icke de Embetsmän som antingen för enskillte angelägenheter resa, eller å Kronans vägnar blifva sände till Lappmarken, ej eller handlande, med deras marcknads Lass, Kongl. Resol. på ??? den 17 augusti 1762.

Särskillt är Lapp allmogen inom Arjeplougs församling ålagd, genom Konungens Befallningshavfandens uti Umeå utslag, den 15 Januarii 1756, att skjutsa Piteå Stads Handlande, med deras Lass, till och ifrån marknaderne för en utstakad skjutslega af 5 p 16 ./. kp:mt för 3 Renlass, som svarar emot ett hästlass och för en körren, emellan Arjeplougs marknads plats och Piteå Stad, 3 p 24 ./. kp:mt utom underhåll för Lassföraren vid fram och åter resan.

Till 1792? års Riksdag har nybyggarne inom Åsele Lappmark, genom deras fullmägtig Olof Allmroth i underdånighet hos Kongl. Maj:t anhållit, om befrielse från forslandet av de handlandes vahror emellan Åsele och Lycksele marknads platser, som utgjör en längd af ungifär 10 mil, men om de derifrån icke kunna befrias, en sådan reglering må skje, att allmogen för sin tidsspillan och möda, samt Renarnes föda, hafver skjälig bergning hvaröfver Kongl. Maj:t medelst Resolution den 13 November 1794 resolverat att som intet stadgande, eller förordnande om legor för Renforor finnes utan sådant ankommit på de handlandes betingande, som Konungens Befallningshafvande vid visse tillfällen stadfäst och dessutom å så väl ena sidan till bädd? och handlandes och lapparnes förmån länder, att handelen uti Lappmarken fortsätter och att fördenskull vahror med Renforor fortkomma och åter å andra sidan nödigt är, att allmogen derföre njuter skälig betalning, det har Konungens Befallningshafvande i Länet alt efter vederbörandes hörande och hållen undersökning vid Tings Rätten, uti Krono Betjeningens närvaro föreslå en Taxa, hvarefter ett Renlass, om 10 Lispunds vigt, bör i Skjutslega, efter miltalet, betalas och jämväl låta på omständigheterne ankomma, huruvida sedermera någon jämkning efter Tidernas förändring må på lika sätt värkställas, så att ej å någondera sidan skälig anledning till klagan förekomma må.

Lappfogdarne har Lappallmogen fordom allt ifrån äldre tider tillbakars varit pligtige att fortskaffa med forrenar uti skjuts, samt honom och dess betjent förse med underhåll, men från denne skyledighet blef allmogen frikallad och Lappfogdarne i stället tillagde 6 ./ s:mt af hvart hushåll, så af Lappar som nybyggare, af dehre sistnämde undantagne sådane, som njuta frihets år till godo, hvilka peningar fogdarne hade att uppbära då Lappmarks räntan indrages och att deraf sjelfve betala på sine resor skjutsar och sitt underhåll, efter skjäligt pris och i fall tvist derom upstod, hade Landshöfdingen till förordnande att meddela. § 19 uti Lappfogde Instructionen den 5 augusti 1760.

Åter till sidans början

Åter till förteckning över historiska dokument


Texten är en avskrift av s. 149159 i originaldokumentet som förvaras i Uppsala universitetsbiblioteks, handskriftsavdelningen. Om Elers kan man läsa i Qviström (red.), Gångna landskap: möten mellan väghistoria och landskapshistoria. Rapport 06:1 från Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp (s. 78−79).

© Skogsfrun. Gudrun Norstedt, Byvägen 12, S-913 42 OBBOLA. 090-13 94 98. Aktuell mejladress: gn[snabel-a]skogsfrun[punkt]se